ખાસ નોંધઃ

માઁ વિશ્વંભરી તીર્થયાત્રા ધામ ભાવિક ભક્તો માટે સરકારશ્રી ની COVID - 19 ની ગાઈડ લાઈન અનુસાર દર્શન માટે ખોલવામાં આવેલ છે.

Important Note:

Maa Vishvambhari TirthYatra Dham has been opened for the devotees as per the guideline of COVID-19 of the government.

Timing

» Morning: 7:30 AM to 1:00 PM (everyday)
» Afternoon: 2:30 PM to 8:30 PM (everyday)

» Morning: 8:15 AM (everyday)
» Evening: 7:15 PM (everyday)

On
Facebook

On
Twitter

On
Youtube

On
Instagram

TOP