ખાસ નોંધઃ

માઁ વિશ્વંભરી તીર્થયાત્રા ધામ ભાવિક ભક્તો માટે સરકારશ્રી ની COVID - 19 ની ગાઈડ લાઈન અનુસાર દર્શન માટે ખોલવામાં આવેલ છે.

Important Note:

Maa Vishvambhari TirthYatra Dham has been opened for the devotees as per the guideline of COVID-19 of the government.

Donations are accepted by Cheque / Cash / RTGS / NEFT / DD in name of MAA VISHVAMBHARI DHAM CHARITABLE TRUST. Details are given below.

Trust Details
Trust Name: Maa Vishvambhari Dham Charitable Trust
Trust PAN No.: AAETM6650L
Trust Address: Maa Vishvambhari TirthYatra Dham
At. Rabda - 396055, Ta. & Dist. Valsad (Guj-IND)
Mobile No.: +91 72030 25755
Bank Details
Bank Name: IDFC FIRST BANK (Killa-Pardi Branch, Ground Floor, House No. 6027, Valsad - 396125)
Acc. No.: 10063873514
IFSC Code: IDFB0042443
80G Details: Donation exempted under section 80G (5) of I.T. Act, 1961.
Registration no. AAETM6650L/931/17-18/T-1005/80G (5)/ Dated 13-07-2017

On
Facebook

On
Twitter

On
Youtube

On
Instagram

TOP